Denizli SMMM Odası

   Anasayfa      Arşiv      Eski Sitemiz      İletişim

Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   


BAĞIMSIZ DENETÇİLER için SÜREKLİ EĞİTİM - Denizli SMMMO

Ana Menü

 Son Haberler

e-Birlik Üye Girişi
e-Birlik Üyelik Modülü

 BAĞIMSIZ DENETÇİLER için SÜREKLİ EĞİTİM

BAĞIMSIZ DENETÇİLER için SÜREKLİ EĞİTİM
 Yazı Boyutu

 Tarih : 04.06.2018 - 10:47:01 


BAĞIMSIZ DENETİM YAPAN ve YAPACAK OLAN MESLEK MENSUPLARI İÇİN KATILIMI ZORUNLU EĞİTİME BAŞVURULAR; 29 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE SON BULACAKTIR. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.


Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları

“Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” 04/11/2017 tarih ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu tebliğ ile Bağımsız Denetçilerin eğitim yükümlülüğüne ilişkin olarak yapılan düzenlemelerden bazıları aşağıda yer almıştır.

 

Eğitim yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

(2) 3 yıllık dönemde “Etik Kurallar” konusundan en az 5 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

(3) Denetçiler, temel mesleki konulardan her yıl en az 20 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.

(4) 3 yıllık dönem içerisinde 120 kredinin en çok 60 kredisi destekleyici konulardan elde edilen kredilerle sağlanabilir.

(5) 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki 2 yıl da dahil edilerek yapılır.

(6) Faaliyet izninin askıya alınması veya denetim faaliyetinin durdurulması hallerinde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

 

Eğitim yükümlülüğünün başlangıcı

MADDE 6 – (1) Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar. Ancak yetkilendirildiği tarihi takip eden takvim yılı sonuna kadar sicile kaydedilmeyenlerin eğitim yükümlülüğü yetkilendirildiği tarih esas alınarak hesap edilir. Buna göre; denetçi geçmiş yıllara ilişkin eğitim açığını tamamlamadıkça sicile faal olarak kaydedilmez. Eğitim açığı yetkilendirildiği yılı takip eden beşinci ve sonraki takvim yıllarında tescil edilenler için 120 kredi olarak dikkate alınır. Eğitim açığının hesaplanmasında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki usul uygulanır.

 

Eğitim konuları

MADDE 7 – (1) Eğitim konuları, temel mesleki konular ve destekleyici konulardan teşekkül eder.

(2) Temel mesleki konular; muhasebe, denetim, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını kapsar. Finans; sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim konularından oluşur.

(3) Destekleyici konular; mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları kapsar. Başkanlık destekleyici konuları belirlemeye yetkilidir.

 Birliğimiz tarafından, Bağımsız Denetçilerin 3 yıllık dönem içerisinde toplam 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlayabilmelerini sağlayacak düzen ve süreklilikte olmak üzere eğitim programları hazırlanmış olup yazı ekinde ayrıntısı verilen ve özet olarak aşağıda belirtilmiş eğitim programları için onay alınmıştır. Onay alınan eğitim programları için planlama çalışmalarına başlanmıştır. 

 

TÜRMOB

BAĞIMSIZ DENETÇİ SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Program Adı

Programın Süresi

Eğitim Yöntemi

Programa Katılım Ücreti

Muhasebe

21 Saat (3 Gün)

Yüz Yüze

840,00 TL + KDV

Denetim

14 Saat (2 Gün)

Yüz Yüze

560,00 TL + KDV

Finans

12 Saat (2 Gün)

Yüz Yüze

480,00 TL + KDV

 

Eğitimlerin yapılmasında bir sınıfta en fazla 35 katılımcı bulunabilecek ve en az 30 katılımcı ile sınıf açılacaktır. 30 katılımcının sağlanamadığı yerlerde sınıf açılmayacak, kabul eden başvuru sahipleri tercih edecekleri yakın bir eğitim yerine yönlendirileceklerdir. 

Bağımsız Denetçilerden, Odalarımızda yapılacak olan bu eğitime katılmak isteyenler, eğitim ücretini; http://denetciegitimi.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile online olarak ödeyebileceklerdir.

 Eğitim planlamalarının yapılabilmesi dikkate alınarak, 2019 yılı Nisan Ayı sonuna kadar yapılacak eğitimlere katılım için başvuru dönemi 21 Mayıs 2018 – 29 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir. 2019 yılı Nisan ayından sonra yapılacak eğitimler için temel eğitim programları ve başvuru takvimi ayrıca açıklanacaktır.

 Başvuru ve Online Ödeme için tıklayınız 

 

MUHASEBE

DERS

İÇERİK

Kavramsal Çerçeve ve TMS/TFRS Genel Bilgilendirme

Bu kısımda, hazırlanan finansal tabloların tabi olacakları usul ve esasları belirten Kavramsal Çerçeve anlatıldıktan sonra uluslararası standartların amaç ve kapsamları ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılacaktır.

TMS/TFRS

(Bu kısımda aktarılacak standartlar ilgili süreyi kapsayacak şekilde her yıl değiştirilecektir)

TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

TMS 2 Stoklar

BOBİ FRS

Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar

Bu bölümde böyle bir standarda neden ihtiyaç duyulduğu ile Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar bölümü açıklanacaktır.

BOBİ FRS

(Bu kısımda aktarılacak bölümler ilgili süreyi kapsayacak şekilde her yıl değiştirilecektir)

BÖLÜM 5 Hasılat

BÖLÜM 6 Stoklar

BÖLÜM 12 Maddi Duran Varlıklar

BÖLÜM 15 Kiralamalar

Maliyet Muhasebesi

Temel Kavramlar ve Esaslar

Sipariş Maliyet Yöntemi

Evre Maliyet Yöntemi

Standart Maliyet Yöntemi

Yönetim Muhasebesi

Maliyet Sistemleri

Fiyatlandırma Kararları ve Maliyetler

Standart Maliyetler ve Yönetim Kararlarında Kullanılması

Stratejik Maliyet Yönetimi

JIT Ortamında Maliyet Yönetimi

Faaliyete Dayalı Maliyetleme

Hedef Maliyetleme

Mamul Yaşam Döneminde Maliyetleme

Kaizen Maliyetleme

Mali Tablolar Analizi

Nakit Akış Tablosu ve Analizi

Mukayeseli Tablolar Analizi

Dikey Yüzdeler Analizi

Oran Analizi

 

 

DENETİM

 

DERS

İÇERİK

Denetimde Temel Kavramlar

Denetim Türleri

Denetçi Türleri

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Önemlilik Kavramı

Risk Kavramı

Türkiye Denetim Standartları

(Bu kısımda aktarılacak standartlar ilgili süreyi kapsayacak şekilde her yıl değiştirilecektir)

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı

KKS1 Türkiye Denetim Standartları Kalite Kontrol Standardı

BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi

BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması

BDS 220 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol

BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi

BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması

BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması

 

 

FİNANS

DERS

İÇERİK

Sermaye Piyasası

Menkul Değer Kavramında Risk Kavramı

Menkul Kıymetler

Pay Benzeri Menkul Kıymetler

Devlet Tahvilleri

Hazine Bonoları

Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca İhraç Edilen Borçlanma Senetleri

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilmiş Yabancı Para Cinsinden Tahviller

Bankacılık

Bankalarda Muhasebe Uygulamaları

Bankaların Özkaynakları

Banka Faaliyet Raporlarının Analizi

Banaklarda Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi

Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranının Hesaplanması

Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi

Varlık Yönetim Şirketleri

Sigortacılık

Reasürans İşleyişinde Bazı Kavramlar

Sigortacılıkta İç Sistemler

Hayat Sigortası Tanımı Ve Çeşitleri

Hayat Dışı Sigortalar

Sigortacılık Açısından Risk Kavramı

Türkiye’de Sigortacılık Uygulamaları

Sigortacılıkta Teknik Karşılıklar

 

Özel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı

Bireysel Emeklilik Sistemi İle Hayat Sigortaları Arasındaki Farklar

Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi

Bireysel Katılım

Katkıların Yatırıma Yönlendirilmesi

Emeklilik Fon Portföyünün Yatırım Yapabileceği Araçları

Finansal Yönetim

Sermaye Yapısı Kararları

Kâr Dağıtım Kararları ve Politikaları

Menkul Kıymetlerin Halka Arzı Yoluyla Finansmanı

Finansal Kiralama

Faktoring, Forfating

  Ekleyen :  DSMMMO

 
 Ekleyen :  DSMMMO

 Kategori   - HABERLER

Hatırlatmalar
  ETİK BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ 01.02.2017 17:31:35
  DENİZLİ SMMM ODASI WEB SİTESİ ANDROİD UYGULAMASI 29.06.2015 10:55:00

Takvim

Mayıs 2019

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Gündem

Ana Sayfa | Künye | Arşiv | Eski Sitemiz | Gizlilik Politikasi | İletişim

Sosyal Medya Hesaplarımız
  © Copyright Denizli SMMMO 2011
Tüm Hakları Saklıdır.
Düzenleme: